آیا برای خرید از یکتا‌وی‌پی‌ان نیازمند ثبت‌نام هست؟

خیر، با اولین خرید از یکتا‌وی‌پی‌ان بصورت خودکار ثبت‌نام خواهید شد.